فاطمه جان ! انگار هنوز طنين صداي دادخواهيت در مسجد مدينه....