ماه رمضان، ماه خدايي شدن است. ماه گذشتن از خود و رسيدن به بندگي است....