مرگ برای من یه مسئله ی غیر قابل هضمه،لطفا کمکم کنید.