من برا این‌که بتونم ایمان قلبی خودمو قوی‌تر کنم باید چیکار کنم به کی وکجا وچه منبعی پناه ببرم؟