ناديده‌گرفتن نعمت‌ها ----- چشم‌هاي خود را باز كنيم