هوای سرد، تابش آفتاب، اونهم بدون وزش باد در این روزها باعث شده که....