و به ياد باراني كه خواهد باريد بر پژمردگي اش.خطابه ي فدك، فرياد دادخواهي.....