و سلام بر بارانی که خواهد بارید بر پژمردگی یاس!....