پاک شدن سخت است اما پاک ماندن از آن هم سخت تر است.....