پس آن گاه که بندگانم درباره من پرسیدند بگو: من نزدیکم ودعاکنندگان را....