چرا حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین برگزیده شدند؟ و چرا مورد مخالفت قرار گرفت؟