چگونه میتوانم در این ایام باقیمانده تا عید غدیر، تبلیغ کنم؟