از جشن نیمه رمضان با پدرم بر می گشتیم. یه جوون....