برای تبلیغ خطابه ی غدیر از کجا باید شروع کرد که تاثیر داشته باشد...