بچه ای که در شلوغی بازار مادرش را گم کرده و هی صدا می زند: مامان...