تو قطار اومد کنارم نشست. تو دستاش یه بسته فال بود....