در خیابان آفریقا منتظر تاکسی بودم تا من رو به سمت میدان مادر ببره...