قطره های آب با فواصل مشخصی روی حوضچه حیاط می چکد و....