همه چیز او با دیگران فرق می‌کرد. ظاهراً خدا تافته‌ی او را جدا بافته بود! قبل از تولدش همه باید می‌دانستند که او از تبار آسمانیان است و....