پسر 10 ساله ای را دیدم. چهره ای شاداب و زیبا داشت و....