پشت فرمون بودم و تو خیابون با سرعت حرکت می کردم...