به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژوليده ‌ي نيشابوري بخش چهارم 
ملامت بُوَد در جهان کارشان. ............. دل من بُوَد خون زِآزارشان

يکي مي زند سنگ بر سر، مرا. ............. بخواند يکي، زود باور مرا

که اين ها همه بهر من منجلي است. ............. که پاداش خويشيِ من با علي است

تمايل بر او، ميل ذات خداست. ............. پذيرش از او اصل جلب رضاست

خدايي که خوانده پيمبر مرا. ............. علي را نموده برادر مرا

دوباره به من وحي شد از خدا. ............. که اي عقلِ کُل، خاتمُ الانبياء

به ابلاغ امر خدا کن شتاب. ............. کز ابلاغ آن مي­شوي کامياب

بر اين راستا جاي تأخير نيست. ............. که سر پيچي از آن زِتدبير نيست

اگر امر ما را نسازي بيان. ............. رسالت نکردي به حق، بي گمان

بگو آنچه گفتيم از بيش و کم. ............. نگهدار تو خالقِ ذوالنِّعَم

هم اکنون شما را پيام آورم. ............. پيام آور از جانب داورم