به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

لیست کاملی از اسامی برندگان بخش مسابقه مجله الکترونیک ۱۸۴۱ که توسط سایت خطابه‌ی غدیر منتشر می‌شود.
شماره انتشار مجله ۱۸۴۱ اسامی برندگان
پیش شماره مجله ۱۸۴۱ خانم  زارع آقای داود ابراهیمی
شماره یک مجله ۱۸۴۱ خانم  تقی زاده فانید آقایان امین بابایی + مهدی احمدی پور
شماره دو  مجله ۱۸۴۱ آقای مجید اعرابی آقای محمد حسین مجیدی
شماره سوم مجله ۱۸۴۱ خانم زینال زاده آقای مهدیار فوق
شماره چهارم مجله ۱۸۴۱ خانم زینال زاده رضا فضائلی
شماره پنجم مجله ۱۸۴۱ آقای محمد بالار آقای علی سروش زاده
شماره ششم  مجله ۱۸۴۱ آقای سینا خانزاده خانم سادات ارجمندی
شماره هفتم مجله ۱۸۴۱ آقای سینا خانزاده خانم خسروآبادی
شماره هشتم مجله ۱۸۴۱ خانم زینال زاده خانم سادات حسینی
شماره نهم مجله ۱۸۴۱ آقای  سید رضازاده خانم سادات حسینی
شماره دهم مجله ۱۸۴۱ آقای سید رضازاده خانم سادات حسینی
شماره ویژه نظر سنجی مجله خانم طباطبایی خانم سادات میرعطایی
شماره یازدهم مجله ۱۸۴۱ خانم اثنی عشری اصفهانی سید مجتبی طباطبایی
شماره دوازدهم مجله ۱۸۴۱ خانم فاطمه امام جمعه s.i5**@yahoo.com
شماره سیزدهم مجله ۱۸۴۱ محمدمهدی امینی خانم خسروآبادی
شماره چهاردهم مجله ۱۸۴۱ خانم جعفری
شماره پانزدهم مجله ۱۸۴۱ تمام ابراهیم زاده
شماره شانزدهم مجله ۱۸۴۱ سید مصطفی طبا طبایی
شماره هفدهم مجله ۱۸۴۱ h.hosseini**@gmail.com
شماره هجدهم مجله ۱۸۴۱ خانم گلپایگانی
شماره نوزدهم مجله ۱۸۴۱ خانم شهرابی فراهانی
شماره بیستم مجله ۱۸۴۱ آقای جعفر حاتمی از ایلام
شماره بیست ویکم مجله ۱۸۴۱ آقای سید مهدیار مهدوی از گناباد
شماره بیست ودوم مجله ۱۸۴۱ خانم نجفی کانی
شماره بیست وسوم مجله ۱۸۴۱ خانم رسولی
شماره بیست و چهارم مجله ۱۸۴۱ m.baghshahi****@gmail.com
شماره بیست و پنجم مجله ۱۸۴۱ سرکار خانم مجیدی
شماره بیست وششم مجله ۱۸۴۱ maniya_****2000@yahoo.com
شماره بیست و هفتم مجله ۱۸۴۱ آقای اميد ديمی
شماره بیست و هشتم مجله ۱۸۴۱ fa******.esmaili@gmail.com
شماره بیست و نهم مجله ۱۸۴۱ سرکار خانم زارع
شماره سی ام مجله ۱۸۴۱ برنده ی این شماره؟
شماره سی و یکم مجله ۱۸۴۱ md_****@yahoo.com
شماره سی و دوم مجله ۱۸۴۱ m.****aqdy3@gmail.com
شماره سی و سوم مجله ۱۸۴۱ ghasedack.****@gmail.com
شماره سی و چهارم مجله ۱۸۴۱ m1****@yahoo.com
شماره ویژه نظر سنجی آقای حمید رضا مرادی
شماره سی و پنجم مجله ۱۸۴۱ fate******sharloo.76@gmail.com
شماره سی و ششم مجله ۱۸۴۱ g_ali****t@yahoo.com
شماره سی وهفتم مجله ۱۸۴۱ selina****@yahoo.com
شماره سی و هشتم مجله ۱۸۴۱ m*****eh.rabani@yahoo.com
شماره سی و نهم مجله ۱۸۴۱ m****.yavari@gmail.com
شماره چهلم مجله ۱۸۴۱
شماره چهل و یکم ۱۸۴۱ farzad******025@gmail.com
شماره چهل و دوم ۱۸۴۱ h*****ekta@gmail.com
شماره چهل و سوم ۱۸۴۱ s****@chmail.ir
شماره چهل و چهارم ۱۸۴۱ برنده ی این شماره؟
شماره چهل و پنجم ۱۸۴۱ ham****abi2014@yahoo.com
شماره چهل و ششم ۱۸۴۱ سرکار خانم مرادی از بابل
شماره چهل و هفتم ۱۸۴۱ سرکار خانم بني تميمي از اهواز
شماره چهل و هشتم ۱۸۴۱ آقای مهدی عبدلی از شیراز
شماره چهل و نهم ۱۸۴۱ آقای جواد نصرتی از آذربایجان غربی
شماره پنجاه ۱۸۴۱ آقای هادی نعلبندی از یزد
شماره پنجاه و یکم ۱۸۴۱ آقای رضا رنجبری از شهرستان ساوه
شماره پنجاه و دوم ۱۸۴۱ ؟
شماره پنجاه و سوم ۱۸۴۱ سرکار خانم کیومرثی از شهرستان ساوه
شماره پنجاه و چهارم ۱۸۴۱ سرکار خانم یاوری از آذربایجان غربی شهرستان خوی
شماره پنجاه و پنجم ۱۸۴۱ سرکار خانم یوسفی از اهواز
شماره پنجاه و ششم ۱۸۴۱ آقای رضا امیری از اهواز
شماره پنجاه و هفتم ۱۸۴۱ ؟
شماره پنجاه و هشتم ۱۸۴۱ سرکار خانم ایزدپناه از مشهد مقدس
شماره پنجاه و نهم ۱۸۴۱ آقای صادق نائنی از مشهد مقدس
شماره شصتم ۱۸۴۱ آقای حمید هادی زاده از بابل
شماره شصت و یکم ۱۸۴۱ mina_****000@yahoo.com
شماره شصت و دوم ۱۸۴۱ آقای احمد یوسفی از بروجرد
   
   
   
   
   
   
   
   


ان شاء الله نام شما نیز در میان برندگان شماره آینده مجله الکترونیک ۱۸۴۱ سایت خطابه‌ی غدیر باشد.